Menu Zavřeno

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále VOP)
Glamping Morava.cz

1.    SMLUVNÍ STRANY A PŘEDMĚT SMLOUVY

VOP upravují smluvní vztahy, práva a povinnosti mezi Petrem Cehem, IČ: 07636776 sídlem Pivovarská 148, Králíky, 56169 (dále jen “pronajímatelem“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen “nájemcem“).

Předmětem nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem je úplatné přenechání věci – mobilního domu (Glamping Morava) a dále služeb s tím souvisejících, k dočasnému užívání pronajímatelem nájemci.

Pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VOP. Pro řešení případných sporů je rozhodné znění VOP v době uzavření nájemní smlouvy.

  2.NÁJEMNÍ SMLOUVA

Nájemní smlouva (dále jen “Smlouva“) je uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem vyplněním požadovaných údajů v rezervačním systému pronajímatele nájemcem na stránkách www.glampingmorava.cz v sekci Rezervovat pobyt a  následným zasláním potvrzujícího emailu nájemci. Další možností uzavření Smlouvy je prostřednictvím emailové komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem či prostřednictvím telefonické komunikace, kde je nutné emailové potvrzení Smlouvy ze strany pronajímatele nájemci.

Náležitostmi Smlouvy jsou:

– konkrétní datum příjezdu a odjezdu nájemce – doba nájmu předmětné movité věci;

– iniciály nájemce a počet osob, které budou předmět nájmu – přenechanou věc užívat;

– výše nájemného, způsob jeho úhrady a splatnost.

Maximální počet současně užívajících osob předmětu nájmu – mobilního přívěsu jsou 3 dospělé osoby.

Pronajímatel sdělí nájemci emailem konkrétní umístění mobilního přívěsu na základě GPS souřadnic po potvrzení rezervace (uzavření nájemní smlouvy) a zaplacení nájemného.

  3. VÝŠE NÁJEMNÉHO

Výše nájemného je uvedena na webových stránkách www.glampingmorava.cz  v sekci rezervovat pobyt. Dále je možné výši nájemného zjistit telefonicky a emailovou komunikací na kontaktech uvedených na webových stránkách.

  4. PROCES REZERVACE – UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

4.1 Rezervaci předmětu nájmu nájemce vytvoří na webových stránkách pronajímatele  www.glampingmorava.cz, kde nájemce zvolí datum příjezdu a datum odjezdu (dobu nájmu) dle dostupnosti viditelné v kalendáři rezervačního systému.

4.2 Dalšími povinnými údaji při vytváření rezervace jsou jméno a příjmení osoby, která rezervaci vytváří, Počet osob užívajících předmět nájmu, kontaktní telefon a email. Nepovinnými údaji jsou firemní údaje a poznámka k nájmu. 

4.3 Po odeslání rezervace – návrhu na uzavření nájemní smlouvy přijde nájemci na uvedený email rekapitulace rezervace (potvrzení o uzavření nájemní smlouvy). V případě, kdy nájemce zadá v průběhu rezervace, či jiného způsobu uzavření Smlouvy chybné údaje, je povinný uvědomit obratem pronajímatele. Pronajímatel nenese zodpovědnost za chybně uvedené údaje v průběhu uzavření Smlouvy.

4.4 Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí rezervace – návrhu na uzavření nájemní smlouvy pronajímateli.

4.5 Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem je platná v souladu s čl. 4.4. Účinnost Smlouvy je vázána na odkládací podmínku zaplacení sjednaného nájemného do 3 pracovních dnů od odeslání potvrzujícího emailu dle čl. 4.3. Sjednané nájemné je nájemce povinen uhradit bezhotovostní platbou na účet společnosti uvedený v potvrzujícím emailu . Při sjednání nájemní smlouvy jiným způsobem než přes rezervační systém je nájemní smlouva platná 3 pracovní dny od času odeslání potvrzujícího emailu ze strany pronajímatele. Pokud nájemné nebude nájemcem uhrazeno v souladu s tímto článkem, tj. peněžní částka jemu odpovídající nebude do příslušného data připsána na účet, smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem se stornuje, a to z důvodu nesplnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy.

4.6 Nájemce je oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení od Smlouvy lze nájemcem učinit písemně POUZE prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu info@glampingmorava.cz anebo v rezervačním systému. Nájemce má nárok na vrácení 100% nájemného, jestliže k odstoupení od smlouvy dojde nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne přijetí potvrzující emailu dle čl. 4.3. Po uplynutí lhůty 14 dnů ode dne přijetí potvrzujícího emailu nemá nájemce nárok na vrácení ceny nájemného, přičemž nájemné zůstává pronajímateli v plném rozsahu jako storno poplatek. 

4.7 Jestliže si nájemce nepřevezme předmět nájmu ke smluvenému užívání nebo ho nevyužije zcela, nemá nárok na vrácení nájemného dle Smlouvy. Pronajímatel není povinen poskytnout předmět nájmu k užívání v náhradním termínu.

  5. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

5.1 Nájemce obdrží přesné souřadnice umístění a přístupovou cestu k předmětu nájmu – mobilnímu přívěsu v potvrzujícím emailu dle čl. 4.3. CHECK IN (doba převzetí předmětu nájmu) pro nájemce je denně od 14 – 18 hodin. V pátky je CHECK IN (doba převzetí předmětu nájmu) možný od 16 hod. V jiný čas dle telefonické domluvy se zástupcem pronajímatele. 

5.2 Pronajímatel umístí klíče do samoobslužné schránky umístěné na obložení Glampingu Morava a sdělí v emailu číselný kód. Pronajímatel písemně prostřednictvím emailu seznámí nájemce se všemi náležitostmi provozu přívěsu a podmínkami užívání předmětu nájmu. Konkrétně ho seznámí s povinnostmi vyplývající z pravidel VOP.

5.3 Nájemce se zavazuje dodržovat smluvní podmínky a respektovat pravidla dle VOP, tj. především chovat se k předmětu nájmu  a životnímu prostředí s respektem, ohleduplností a vědomím dobrého hospodáře. Nájemce se zavazuje neobtěžovat okolí nadměrným hlukem a nevhodným chováním. 

5.4 Je striktně zakázáno jakkoli předmět nájmu upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno v předmětu nájmu kouřit a mít domácí zvířata.

5.5 Je striktně zakázáno poskytovat, pronajímat či ubytovávat osoby odlišné od nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem (v rámci rezervace  návrhu na uzavření Smlouvy).

5.6 V případě nebezpečí vzniku škody je nájemce dle míry nebezpečí povinen uvědomit zástupce pronajímatele anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory. 

5.7 V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí nájemce, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami, pravidly VOP je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhrad škody v plném rozsahu. 

5.8 Porušuje-li nájemce i přes upozornění hrubě pravidla VOP je pronajímatel oprávněn okamžitě vypovědět Smlouvu bez nároku na refundaci.

5.9 Je striktně zakázáno krmit zvířata v okolí Glampingu Morava, povoleno je pouze krmení a množství, které připraví a schválí pronajímatel. V případě nepovoleného krmení a vzniknutí újmy na zdraví zvířete je nájemce povinen vzniklé náklady na veterinární ošetření uhradit.

5.10 Je zakázáno užívání střelných, palných či mechanických zbraní.

5.11 Je zakázáno používání zábavní pyrotechniky s výjimkou: dýmovnice, bengálského ohně, fontány. Veškeré ohňostroje, či petardy, které fungují na principu výbuchu (i pouze zvukového) jsou zakázány.

5.12 Nájemce uhrazením nájemného stvrzuje, že si je vědom rizik, které souvisí s ubytováním v Glampingu Morava, zejména stvrzuje, že je schopen obsluhovat krbová kamna, manipulovat s otevřeným ohněm, je si vědom rizik plynoucích s pálením svíček Dále plynový sporák, koupací sud, hasičský přístroj, či lékárničku. Je si vědom umístění elektrického ohradníku.

5.13 Je zakázána otevřená manipulace s ohněm na místech, které k tomu nejsou předem připravené (svíčky ve svícnu – povoleno pálit svíčky pouze na místě přichystaném pronajímatelem)

5.14 Je zakázáno opustit prostor, jenž je ohraničen elektrickým ohradníkem a volně vstoupit do ohrady se zvířaty.

5.15 Glamping Morava je zprostředkovatelem projížďky na koních u třetí strany. Glamping Morava nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, či újmy způsobené zejména pádu z koně. Nájemce si je vědom tohoto rizika, dobrovolně ho postupuje a případný spor je ke vztahu s vedoucím průvodcem projížďky.

5.16 Pronajímatel neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem, které vznikly nedodržením pravidel VOP. Dále pronajímatel absolutně neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví výše uvedených osob, které vznikly neodbornou manipulací.

5.17 V případě vady předmětu nájmu – mobilního přívěsu, který zčásti vylučuje jeho užívání, má nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného. V případě, kdy je užívání předmětu nájmu – mobilního přívěsu zcela vyloučeno, má nájemce nárok na plnou refundaci nájemného. Částečná či plná refundace je podmíněna včasným a řádným upozorněním  pronajímatele.

5.18 Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu   mobilní dům po skončení nájemního vztahu čistý a nepoškozený. CHECK OUT (okamžik skončení nájemního vztahu) je do 11 hod. v den skončení nájmu dle Smlouvy. Způsob vrácení předmětu nájmu – mobilního domu si domluví nájemce s pronajímatelem v rámci Smlouvy či při předání předmětu nájmu – Glampingu Morava  k užívání.

  6. Závěrečná ustanovení

Dokumenty Všeobecné obchodní podmínky sou nedílnou součástí Smlouvy a nájemce s nimi vyjadřuje souhlas uzavřením Smlouvy v souladu s čl. 4. Tyto dokumenty budou i fyzicky přítomné a k dispozici v předmětu nájmu  – Glamping Morava  v písemné podobě.

Glamping Morava si sjednává právo tyto VOP jednostranně měnit.

Uzavření Smlouvy – souhlas s výše uvedenými dokumenty se považuje, že klient tyto jednání vykonal ze své vůle a vědomě.

K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.

Případné soudní spory budou řešeny dle právního řádu České republiky. 

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.12.2022